Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-03-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-03-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-03-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-03-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-03-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-03-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-03-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-03-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-03-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-03-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-03-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-03-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Þygelis Lietuvoje

Pabandykite keliø dienø þygá prie savo nameliø....O gal patiks....

DVIRAÈIØ TURIZMAS LIETUVOJE

(vadovas norinèiam pabandyti)

Ávadas

Apþvelgiau literatûrà .Lietuviø kalba yra vos du leidiniai, kurie apraðo dviraèiø turizmà .Tai tas pats „Turisto vadovas“, iðleistas dar J.V.Stalino laikais ir knygelë „Dviraèiu po Þemaitijà“, taip pat iðleista L.I.Breþnevo laikais . Kitos vertingos informacijos ta tema rasti nepavyko . Nuo ðiø knygø pasirodymo praëjo keli deðimtmeèiai ir daug kas pasikeitë . Miegmaiðiai nebeuþima puse bagaþo ir jie uþsegami ne medinëmis sagomis . Abalachovo kuprinës nieks dviraèiu nebeveþioja.Ne visur begalima kurti lauþus. Maisto produktai visai kiti . Nebëra þygio sudëtingumo kvalifikavimo kategorijomis , o gaila . Ir viskas pasikeitë . Gal tik þygio planavimas liko toks pats.

Kai paskaitinëjau ðá absurdà:
http://www.tourism.lt/lt/projektai/LDVZ_A4_mokymai_www.pdf

Nutariau paraðyt trumpà vadovà , kad ,norintys bandyti, nenusiviltu , kad liktu saugus , kad nepatirtø kûno suþalojimø, kad pirmasis maþas savaitinis þygelis liktø ðviesus prisiminimas ateièiai.

Ðiam vadovui paraðyti ir platinti netrukdo jokie ES pinigai ,jokie fondai, todël raðau ji laisvalaikiu be jokio materialinio suinteresuotumo , o tai jau labai geras þenklas , kad bus pasakojama teisybë , o ne prasimanymai.

Þygio planavimas arba kur vaþiuoti

Nuo to prasideda visi þygeliai . Jei dar yra koks klubelis ar ðiaip sava chebra , tai galima susësti ir aptarti þygio tikslà ir marðrutà .Kitas variantas-organizatorius paruoðia marðrutà ir suðaukia dalyvius.

Þygio tikslas gali bût sportinis , paþintinis ar poilsinis. Sportinis , tai toks , kur svarbiausia yra laikymasis numatyto grafiko, akcentuojant á fiziná pasiruoðimà . Paþintinis-tikslas nuvaþiuoti ir pamatyti konkretø objektà ar regionà. Poilsinis-vaþiuot ir ilsëtis .Tarp minëtø tikslu nëra grieþtø ribø. Viskas gali persipinti, kaip jus ir suplanuosite.

Palankiausi regionai Lietuvoje iðlieka tie patys: maþesnis automobiliø eismas, retesnis apgyvendinimas , maþesnis turistø srautas, maþiau urbanizuotos vietovës. Atspëjote-tai Pietø Lietuva.

Planuojant þygelá ,reiktø pasirinkti informacijos apie regionà: kur koks draustinis, rezervatas, koks jo statusas. Pagaliau nac. Parkai turi savo tinklapius ir galima tai suþinoti. Jei yra klausimu-skambinkite ir klauskite-suteikti informacija nac. parkø darbuotojø pareiga.

Labai gerai, jei vadovautø dviratininkas ,jau buvæs ðiose vietovëse ir turintis nemaþai informacijos.

Þygio planavimas arba kas kà darys

Patartina susitarti ið anksto ar bus tarp nariø pareigybës. Kaþkas remontuoja , kaþkas verda, kaþkas fotografuoja ir t.t.Jei sutariat taip, kad nematot problemos, tai OK, bet jei þmoniø grupë nemaþa, tai patartina skirti porà budinèiø pagal grafikà, kurie atliks elementarius darbus: pasirûpins vandens atsargomis , paruoð maistà, parinks malkø lauþui.

Pasiruoðimas ir inventorius

Ypatingo inventoriaus Lietuvos ribose tikrai nereikia . Pradëkime nuo palapinës. Jei Lietuvoje nelytø á dienà tris kartus , tai tikrai nereikia jokios palapinës . Antra prieþastis-vasaros antroje pusëje susidaranèios didelës rasos ir rûkai . Ðtai dël jø ir reikia palapinës. Brangios ir labai geros tikrai nereikës ,tiks elementari palapinë uþ 250-300 lt. Pornografija , parduodama prekybos centruose, netinka , nes per jà lietus po poros valandø eina kiaurai. Bût labai neblogai, jei palapinë turëtø didesná prieangá ir ilgesnæ vidinæ dalá, kas pigesnëms palapinëms labai retas reiðkinys. Lietuvoje daþnai tenka patekti á lietø. Jei tenka vaþiuoti lietuje , tai vakare busit purvini kaip parðai, o jei lietus nesiliauja, tai nieko neiðplausi ir nieko neiðvalysi, va tada ir prireikia prieangio didesnio , tam, kad sudëtum purvinus rûbus, batus, krepðius. Likæ sausi ir ðvarus daiktai dedami i vidinæ palapinës dalá, ðtai kur praverèia ilgesnë palapinë.

Krepðys daiktams veþti tiks elementarus uþ 120-150 lt. Pigesni netinka, nes labai plyðta ir tapsite ne turistu, o siuvëju .Atminkite, kad pigûs 120-150 lt krepðiai per siûles praleidþia vandená ,tai reikia pasiruoðti uþdangalus ið plëvelës.

Viryklë.Ne visur galima kurti lauþà.Be to viryklë daug greièiau iðverda arbatà ryte. Imkite tik tà, kuri turi daugkartiná baliono iðardymà. Taip sutaupysite vietos. Belieka du tipai-sriegis ir bajonetas.

Sriegis naudojamas daugumoje brangesniø virykliø balionëliuose. Tai laikoma patikimesne konstrukcija , bet bajonetà naudoja pigesnës firmos. Ðtai tokiø balionëliø galima ásigyti daug lengviau ir beveik kiekvienoje kuro degalinëje.

Rûbus imkite tai, kas patogu, tik atminkite, kad naktá gali buti drëgna ir ðalta. Paimkite vilnoniø ir medvilniniø rûbø vakarui prie lauþo ir miegui. Jei miegmaiðis neturi kapiðono-vilnonë kepurë tikrai pravers. Visada turëkite sausas kojines. Miegoti bus ðilta, o ir vilna per naktá. atlieka nemokama kojø masaþà.

Miegmaiðis. Lietuvoje palankiausias miegmaiðis, kurio rodikliai yra tokie:

Virðutinë riba apie 25-20,komforto riba 5-0,extreemas minus 5-7.Virsutinë riba nëra svarbi. Per ðilto irgi nereikia, daug vietos ir svorio.

Vienas svarbus inventorius-kilimëlis. Daugumas kilimëliu yra blogi. Per maþas tankumas. Kuo kilimëlis kietesnis, tuo geresnis. Kilimëlis YRA NE TAM, KAD BÛTØ MINKÐÈIAU, O TAM, KAD NESIGERTØ DRËGMË IR BÛTØ LYGIAU. Tokiø kilimëliø bûdavo pirkti Armijai ir Civiliams parduotuvëje.

Maistas

Èia jau be diskusijø. Lietuvoje dirba parduotuvës visada ir ten tikrai yra visko, maiðo bulviø tampytis tikrai nereikia. Neapsikraukite bereikalingu balastu.

Saugumas

Labai svarbus punktas ,teks apsistoti ilgiau. Pirmiausiai panagrinëkim judëjimà. Labai svarbu vaþiuoti keliu tolygiai, nesiblaðkant. Viena pagrindiniø taisykliø yra ta, kad jei yra maðinø nevaþiuoji, jei nëra-vaþiuoji. Neieðkokite teisybës eismo taisyklëse , nes paieðkos baigsis ligoninëje, o þygio tikslas tikrai nëra toks. Vaþiuokite kompaktiðkai grupelëse, uþëmæ konkreèià vietà. Senos rekomendacijos ,kur patariama vaþiuoti tarpais, netinka.

Labai atsargiai su traktoriais savaitgaliais, beveik visi traktoristai girti v dosku,o kiti-girti. Saugokitës jø.

Jei ieðkote nakvynës-atminkite paprastus dësnius. Jei jau apsiðvietëte kokiame kaime, tai sustoti nakvynei negalima. Reikia pavaþiuoti uþ kaimo 10-15 km, kad niekam nekiltu pagundos apvogti.

Jei numatote sustojimà, o priekyje kaimas, neprivaþiuokite jo.

Jei renkatës vietà nakvynei, atminkite elementarius dësnius. Nakvynës vieta neturi matytis nuo pagrindinio kelio, artimiausioje gyvenvietëje nieks neturi þinot apie jûsø pasirodymà. Negerai, jei palapinës yra ryðkiø spalvø, tai didina rizikà bût apvogtiems. Jokiu bûdu prieð apsistojant nebendraukite su vietiniais, nebent apsistojate kaþkieno kieme, kas garantuoja jûsø saugumà.

Gali kilti konfliktiniø situaciju.Ka daryt? Pirmiausiai, nedarydami staigiø judesiø, ápilkite kartu iðgerti . Per tà laikà, kiti nariai turi surinkti stovyklà ir dingti ið èia. Jei atëjûnai nusiteikæ agresyviai, nelaukite atomazgos, ámate baslá ið lauþo ir á tarpuragá. Turite kelias minutes susirinkti ir dingti ið èia. Jiems reiks laiko ,kad surinktu chebrà ,o per tà laikà jûsø pëdos jau atðalo.....Tik jokiu bûdu atgal nevaþiuokite tuo paèiu keliu, nes tada jau bus blogai. O kelià kitàdien visada atrasite kur vaþiuoti toliau, pasirinktu marðrutu. Jokiu bûdu nesikreipkite á artimiausià policijos nuovadà. Didþiausia tikimybë, kad jus ir aplankë policininkai ,arba jø giminës.

Techninis pasiruoðimas

Apie dviraèiø techninæ bûklæ nekalbësime. Èia jau kalbëta ðimtus kartu, tik belieka pasakyt, kad turizmui Lietuvos ribose geriau Minsk 1968metø single speed,nei 18 pavarø Maxima.

Atsiþvelgiu á daugelio pageidavimus apraðyt dviraèio paruoðimà þygeliui, bei piktinuos, kai nekurie prekybininkai parduoda koki grabà ,tikindami ,kad jis puikiausiai tinka turizmui. Taigi tenka apraðyt ir ðia skiltá daug plaèiau.

Pagalvokite logiðkai.Ko reikia turistiniam dviraèiui? Reikalavimas paprastas: patvarumas ir patogumas. Dviratis negali sulûþti netikëtai viduryje miðko, reiðkia negalima pirkti tokiø dviraèiø, kurie lûþta be perspëjimo. Dviratis turi bût ergonomiðkas- reiðkia negalima pirkti tokio su kuriuo kanèia ,o ne vaþiavimas.

Svarbiausiai turizme yra ðios dalys: rëmas, ratai, bagaþinë, balnas.

Rëmas turi bût NEMINKÐTAS. Tai labai svarbu ,nes ,kroviniai uþdëti gale, tampo á ðonus. Tai ypaè pasireiðkia vaþiuojant smëlëtu keliu. Minkðtas rëmas sugeria labai daug energijos, kad nulaikyt visà dviratá.Net po neilgos distancijos galite pavargti ne nuo atstumo, bet nuo rëmo rezonanso. Tikri turistiniai rëmai labai brangus, kokia iðeitis? Tokiu atveju reiktu atsisakyt neþinomø gamintojø, kurie patys rëmø negamina ir neprojektuoja, koks rëmas panaudotas, kas jo gamintojas-daþnai tai kaþkodël slepiama.Geometrijos niekur nerasi. Kitos kaip tik giriasi, kad brangieji modeliai surinkti ant Kinesis, Columbus, Reynolds ar kitø rëmø. Èia jau reikia informacijos ,kuria ne visada pavyks gauti. Jei turite kiek patirties- tai dràsiai galite nustatyt vieno ar kito rëmo minkðtumà , jei ne, tai belieka vengti neþinomø firmø. Firma, kuri pati projektuoja ir virina rëmus, þino kà gamina ir savo klaidas gali operatyviai kooreaguoti. Jums garantuotai bus su rëmu OK, jei imsite Giant,Trek,Scott,Schwin,Cannondale,Merida ir kitø þinomø gamintojø.Patartina vengti europiniø firmø, galite labai apsiðauti. Vëlgi tenka tapti specialistu , turët daug praktikos, kad ávertinti rëmo kokybæ. Kartais bûna gerø bei blogø- netikëtø atradimø. Esu nustebintas minkðtais Corratec kai kuriø modeliø rëmais, Fuji taip pat pasirodë labai minkðtas, kas tikrai labai keista. Gerà áspûdá paliko Stevens ,nors firma ir europinë.

Moteriðki rëmai turizmui netinka. L forma nëra stabili, kokios kokybës jis bebûtø, jis vistiek bus nepakankamai standus. Klasikinis trikampis vienintele rëmo formà, turinti pakankama stabilumà.

\"\"Rëmo ergonomika ir teisingas parinkimas

Visais laikais rëmo dydis buvo nustatomas pagal C arba pagal CT. Tuo paèiu buvo þinoma, kad visi kiti parametrai automatiðkai kisdavo, priklausomai nuo CT. Ðiuolaikiniame dviratyje rëmo dydþio pagrindinis parametras yra AH ir D. Bei kampas Q1.Ant daugelio pigiø rëmu ,kuriø gamintojai neþinomi, pastebima ta pati problema: per didelis Q7 kampas, per maþas Q1 kampas-tai sàlygoja AH sutrumpëjimà. Toks dviratis turës per daug iðmestà á prieká ratà, bei myniklio velenas bus pasislinkæs tolyn á galà. Atsisëdus ant tokio varianto jausis, kad vairas yra per arti ir per þemai, deja stemo ilginimas nepadeda normaliai iðspræsti ðios problemos, dël Q7 kampo.

Dar vertëtø atkreipti dëmesá á parametrà D.Kuo jis trumpesnis, tuo dviratis bus judresnis, geriau ims posûkius, bus lengviau valdomas, bet didës vibracija, èia jau reikia paèiam spræsti ar norisi siûbuojanèio laivo ar vikraus katerio.

Turizmui netinka sportinio tipo rëmai, jie yra plonasieniai ir nepritaikyti ðoniniams lingavimams. Þinomi gamintojai specialiai nedaro tvirtinimø bagaþinei, nes dviratis nepritaikytas veþioti daiktus.

\"\"\"\"Ratai: Jie turi bût ne brangiausi, bet ir nepigiausi. Stipinai patartina rust free,

Ratlankiai dvigubi, bet ne europiniai. Euro ratlankiai yra masyvus, bet minkðti ,buna atveju,kad lauko sàlygomis tenka tiesinti ratlanká. Pigieji europiniai ratlankiai yra labai minkðti ir praktiðkai nepasiduoda tiesinimui.Nepatartina Rodi ratlankiai- firma gaminanti virtuvines kriaukles ir dviraèiø ratlankius.Kriauklës uþ ratlankius geresnës. Vël gi geriausi yra made in Taiwan: Alex,SunRims,Femco,ir kiti. Aiðku Mavic yra labai gerai, bet jei tai sau galite leisti. Nesirinkite aukðto profilio ratlankiø, smûgio metu jie sugadinami nepataisomai-vël ta pati bëda, aukstas profilis neleidþià iðtiesinti ratlanká.Netinka ir labai lengvi sportinio tipo ratlankiai, jie pasiþymi kietumu ir mazu svoriu, kas nelabai reikalinga turizmui. Kietas ratlankis ,esant dideliam smûgiui ne linksta ,bet luþta nepataisomai.

Ðtai elementarus ir visiskai pakankamas ratlankis turizmui,atitinkantis visus reikalavimus.

Ávorës: Kaip minëtà, galinë ávorë turi bût tik kasetinë. Visiðkai nebûtina, kad tai bûtø aukðtos klasës, pakanka Alivio lygio. Jokio kito stebuklo tikrai nereikia.

\"\"

\"\"\"\"Vidiniø pavarø ávorës-tinka ar ne? Sunku vienreikðmiai atsakyti. Atrodo vidinës pavaros maþiau jautrios, bet gedimo atveju, o genda kaþkada viskas, lauko sàlygomis tikrai nesuremontuosit.

Padangos netinka sportinës. Sportinës padangos lengvos, geriau rieda, bet daþnokai duriasi. Praktika parodë, kad turizmui geriausiai tinka ðios padangos:

Ðie modeliai gerai sukimba net su slidþiu gruntu,labai sunkiai prasiduria ar prasikerta,o svarbiausiai jie ilgaamþiðki.

Geriausias balnas Brooks, forma pagal patogumà, jis neplyðta,neprakaituoja,ergonomiðkasnes natûrali oda yra natûrali oda..Vienintelis jo trûkumas-didelis svoris. Dël ðios prieþasties jis ne visø mëgstamas.

Netinka pigus europiniø firmø balnai-tipo Selle Royal. Jie prakaituoja, trina.

Pedalai nereikalingi kaþkokie ypatingi. Kas mëgsta kontaktus-te vaþiuoja su jais, kas ne-tinka elementarus ,bet normalios firmos- VP, Welgo. Jokiu bûdu negalima naudot pedalø ant kuriø nëra firmos þenklo ,bei modelio numerio, jie labai silpni.

Bagaþinë- reikia pakankamai tvirtos,gerai iðbalansuotos bagaþinës.Bagaþinë turi but visiðkai stabili.

Kiti komponentai:perjungejai,þvaigþdës,stabdþiai didelës átakos neturi, todël nëra jokios prasmës naudot brangius, sportui skirtus komponentus. Elementari 24 pavarø sistema pilnai pakankama. Turizmui tikrai nebûtinos brangios 27 pav. Sistemos. Realiai jos nedaro jokios átakos.

Kokius árankius ir atsargines detales pasiimti? Lietuvos ribose tikrai nereikia apsikrauti visokiais niekais. Reikalinga :lopai kamerom, atsargines kameros, po 1 vienam dviraèiui, stipinai, kiekvienam pagal ilgi. Galima dël viso pikto pasiimti st. kaladëliø komplektà. Viskas. Atstumai nedideli-kraðtas apgyvendintas. Árankiai paprasèiausi ,universalus raktelis : ðeðiabriauniai , rakteliai verþlëms, grandinës sujungëjas. Kirvis bus uþ plaktukà.Pompa.Viskas.

[gerasdviratis.lt]
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT